Make your own free website on Tripod.com
vw
Venga Boys: Boom Boom Boom (Tempo=70)
 
  8#a1 16g1 16f1 8#a1 16g1 16f1 16d2 16#d2 16d2 16#d2 16f2 16d2 8#a1 8#a1 16g1 16f1 8#a1 16g1 4f1 8d2 8d2
  8c2 4#a1 16f1 16f1 16f1 16c2 16c2 4#a1 16g1 16g1 16g1 16#a1 16c2 8d2 8#a1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1
  8d1 32#a1 8d2 8d2 8c2 4#a1 16f1 16f1 16f1
Venga Boys: Going to Ibiza (Tempo=112)
 
  2f1 8a1 8a#1 8c2 8f1 2a#1 16a2 16f2 16a2 16f2 16a2 16f2 16a2 16f2 2f1 8a1 8a#1 8c2 8f1 2a#1 16a2 16f2 16a2
  16f2 16a2 16f2 16a2 16f2 4f1 8- 8f1 8f1 8f1 8g1 16g1 8g1 16- 4f1
Verve: Bittersweet Symphony v1.0 (Tempo=180)
 
  4- 4e1 4g1 4e1 4f1 4d1 2f1 4#a1 4f1 2#a1 4a1 4f1 2a1 4- 4e1 4g1 4e1 4f1 4d1 2f1 4#a1 4f1 2#a1 4a1 4f1 2a1
Verve: Bittersweet Symphony v2.0 (Tempo=225)
 
  8#g1 8b1 8#g1 4a1 4- 4#f1 4- 8a1 2- 4d2 4- 4a1 4- 8d2 2- 4#c2 4- 4a1 4- 8#c2
Village People: Y.M.C.A. v1.0 (Tempo=80)
 
  16#f2 2#d2 16#d2 16#c2 16b1 16#c2 16#d2 8#f2 16#d2 8#f2 16#g2 2#d2 16#d2 16#c2 16b1 16#c2 16#d2 8#f2
  16#d2 8#f2 16#g2 2e2 16e2 16#d2 16#c2 16#d2 16e2 8#g2 16b2 8#g2 4#a2 4#g2 4#f2 4e2 8#d2 8#c2
Village People: Y.M.C.A. v2.0 (Tempo=160)
 
  8#c2 8#a1 2- 8#a1 8#g1 8#f1 8#g1 8#a1 4#c2 8#a1 4#c2 8#d2 8#a1 2- 8#a1 8#g1 8#f1 8#g1 8#a1 4#c2 8#a1
  4#c2 8#d2 8b1 2- 8b1 8#a1 8#g1 8#a1 8b1 4#d2 8#f2 4#d2 4.f2 4.#d2 4.#c2 4.b1 4#a1 4#g1
 
 

w
 

Wales National Anthem (Tempo=63)
 
  8c2 8e2 8d2 8c2 8g2 8f2 8e2 8c3 8c3 16a3 16b2 4c2 8a2 8g2 8e2 8c2 8c2 8b1 8c2 8e2 8d2 8d2 4d2 16e2 16f2
  8g2 8g2 16e2 16f2 8g2 8g2 16a2 16b2 8c3 8c3 16a2 16b2 4c3 8a2 8g2 8e2 8c2 16d2 4e2 4d2 2c2
Wedding March (Tempo=225)
 
  8g2 4- 8#f2 4- 4b1 8e2 8d2 8c2 8a1 8g1 4#f1 4g1 8a1 8d1 8b1 4g1 4b1 4d2 4g1 4b1 4d2 8g2 4- 8#f2 4- 4b1 8e2
  8d2 8c2 8a1 8g1 4#f1 4g1 8b1 4a1 4b1 8a1 4- 4g1 8g1
Will Smith: Men In Black (Tempo=112)
 
  4f1 8g#1 16- 16g#1 8c2 8c2 8c2 1- 8c2 8c#2 8c2 8g#1 4a#1 4c2 8- 8c2 8a#1 16g#1 2- 4f1 8g#1 16- 16g#1 8c2
  8c2 8c2 8- 4a#1 8g#1 4f1 4- 8- 8c2 8c#2 8c2 8g#1 4a#1 2c2
Will Smith: Miami (Tempo=112)
 
  4a2 4g2 4- 2e1 8- 16a1 16c2 16d2 16c2 8a1 4- 4a2 4g2 4- 4d2 8- 4e2 4- 8- 4a2 4g2 4- 2e1 8- 16a1 16c2 16d2
  16c2 8a1 4- 4a2 4g2 4- 4d2 8- 4e2 8- 16a1 16c2 8d2
Without You (Tempo=80)
 
  8b1 4d2 4e2 8e2 4e2 8d2 4d2 4b1 4b1 4d2 4e2 4e2 4e2 8d2 4d2 2b1 8b1 8d2 4d2 4c2 4c2 4b1 4b1 4a1 4a1 4g1
  2b1 4b1 4b1 4a1 4g1 8b1 4b1 4e2 4e2 4g2 4g2 4e2 2e2 8e2 4g2 8d2 8e2 2b1 8d2 8b1 8a1 8g1 8a1 8b1
Wo Bi Shui Toe Ching Chu (Tempo=144)
 
  4d1 4d2 4b1 4a1 4g1 2b1 4b1 4d2 4e2 4d2 4e2 2b1 4b1 4d2 2g2 4e2 4d2 4e2 4d2 4g1 4d2 4b1
Woody Woodpecker (Tempo=80)
 
  16#c1 16#f1 16#a1 16#c2 4#a1 8#c2 16#a1 8b1 16#c2 8b1 8#a1 8#g1 2#c2 8d2 8#d2 16d2 8#d2 8b1 8b1 16b1
  8d2 8d2 8b1 8#a1 16b1 8#c2 8#c2 16b1 4#c2 2#a1 8#f1 16#g1 8#a1 16a1 8#a1 4#f1 8#f1 16#g1 8#a1 16a1 8#a1
  4#f1 16#f1 8#g1 8#a1 8b1 8#c2 8b1 8#a1 2#g1
Wrestling The Rock (Tempo=80)
 
  4.f1 16g1 8g1 4#g1 8- 4.#d1 16#d1 8#a1 4#a1 8- 4.f1 16g1 8g1 4#g1 8- 4.#d1 16#d1 8#a1 8#a1 16#a1 8#g1 32-
  4.f1 16g1 8g1 4#g1 8- 4.#d1 16#d1 8#a1 4#a1 8- 4.f1 16g1 8g1 4#g1 8- 2#d1